top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Januar 2023

framside.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet i januar

2023 startet med god optimisme i globale aksjemarkeder. Etter et vanskelig 2022 for verdens aksjemarkeder der høy inflasjon, økte renter og frykt for resesjon opptok nyhetsbildet, kan fallende inflasjon, lavere forventninger om rentehevninger, gjenåpning i kinesisk økonomi, og langt bedre håndtering enn fryktet i det europeisk energimarkedet gi noen av forklaringene på den gode stemningen. Samtidig har innstramningene i pengepolitikken vært hard og kraftig. Vi har altså sett innstramninger og hurtig stigende renter, men ikke virkningen dette kan ha for markedet på litt lengre sikt. Vi mener derfor fortsatt at det er riktig å ha en litt forsiktig holdning til markedseksponeringen i aksjeporteføljene. AlphaSpar har allerede samlet en god andel kontanter i likviditetsfond* og vil benytte muligheten kontantene gir til å skape avkastning på de svingningene vi tror vil komme i 2023.

Januar var en måned uten de store nyhetene for våre enkeltposisjoner, mens vi venter på fremleggelsen av fjerde kvartals resultater. De leges fram mellom 02 og 09 februar, og det vil sendes ut ytterligere informasjon i etterkant.

Telenor gjorde et comeback i januar, og endte måneden opp nesten 14 %. Et viktig bidrag til dette er fallende kraftpriser, både spot og fremtidskontrakter. Det kom også gode bidrag fra de asiatiske datterselskapene – som er positivt når Telenor i dag prises tilnærmet null i verdi på Asia-delen av selskapet. I januar avholdt også selskapet en ekstraordinær generalforsamling hvor det ble vedtatt et tilbakekjøpsprogram på rundt 3,5 % av aksjene i selskapet (ex statens eierandel).

I fondskontoen reduserte vi fondsandelen i Norge og økte i Norden og Globale indekser i siste kvartal av 2022. Dette er endringer som har gitt meravkastning i fondskontoen i januar.

Med en aksjeeksponering på 53 % steg Alpha Aksje Total 0,7 %, mens Oslo Børs, her representert ved Fondsindeksen (OSEFX), endte opp 3,0%. USA (S&P 500) endte opp 6,3% og Europa (STOXX 600) opp 6,8% for måneden.

* Holberg Likviditet og Handelsbanken Kort Rente tilsvarer «kontanter» i våre aksjeporteføljer og gir deg som kunde en effektiv rente på ca 4 % p.t.

%.png

Rentemarkedet

AlphaSpars renteporteføljer fortsatte den gode trenden gjennom måneden. Alpha Rente Aktiv steg 1,50 % i januar.

Alpha Rente Aktiv har fortsatt en løpende avkastning (yield) i porteføljen på nesten 7,0 %. Den høye yielden er et resultat av at både rentene og risikopåslagene har steget siste månedene. Den løpende renten gir en solid buffer for eventuelle utfordringer gjennom året. I tillegg skal kursene tilbake til utgangspunktet, noe som vil bidra positivt på toppen av løpende rente.

Flere renteporteføljer: Vi lanserte to nye renteporteføljer mot slutten av 2022. Begge med lavere risiko enn Alpha Rente Aktiv, men med en attraktiv løpende avkastning langt over bankkonto.

 

Løpende avkastning i renteporteføljene nå:

  • Alpha Rente Aktiv           6,7 %

  • Alpha Rente Lav              5,0 %

  • Alpha Likviditet                4,0 %

 

AlphaSpars langsiktige strategi

AlphaSpars strategi innebærer å øke kontantandelen i perioder, både for å redusere risiko og for å kunne utnytte svingningene i aksjemarkedet til å kjøpe på gode kurser.

Samme strategi gjelder for renteporteføljene – forsiktighet i perioder, økt risikovilje i andre perioder.

Det er denne strategien som har skapt god risikojustert avkastning i alle porteføljene over tid.

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre.

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page