top of page

Russlands invasjon av Ukraina er en tragedie og våre tanker går til sivilbefolkningen og andre som er rammet av de militære angrepene.

På generelt grunnlag er ikke geopolitisk uro godt nytt for finansmarkedene i det korte bildet, men vi har likevel ikke valgt å gjøre noen endringer i våre porteføljer. Vi har tro på at fundamentale forhold – som god utvikling i økonomien og vekst i selskapsinntjeningen – vil bidra positivt til utviklingen i aksjemarkedet fremover. Store deler av finansmarkedene, både innen aksjer og renter, har allerede hatt en vesentlig korreksjon hittil i år. Totalt sett så gjør dette at vi er komfortable med vår posisjonering og en aksjeandel på i underkant av 80 % i AlphaAksje Total. Se for øvrig nyhetsbrevene som ble sendt ut til deg i forrige uke for ytterligere informasjon om vår tilnærming til situasjonen og de virkemidlene vi har for å håndtere risikoen.

Aksjemarkedet

Februar ble i likhet med januar en måned med større svingninger i verdens aksjemarkeder enn det vi opplevde i 2021. Utviklingen i avkastningen ble også en fortsettelse av foregående måned, hvor Oslo Børs skilte seg positivt ut sammenlignet med resten av verden.

Krigsfrykt og økonomiske sanksjoner mot Russland har bidratt til økte olje- og aluminiumspriser som har gitt sterk kursutvikling for tungvektere som Equinor og Norsk Hydro. Hovedindeksen på Oslo Børs endte opp 2,3 % i februar, sammenlignet med -4 % for Verdensindeksen og -5,2 % for MSCI Norden (de to sistnevnte målt i norske kroner). Det er i all hovedsak sektorene Energi, Materialer og Sjømat som har bidratt til at Oslo Børs har levert bra sammenlignet med resten av verden hittil i år. Vi har eksponering mot disse sektorene via våre norske aksjefond

 

Våre aksjeporteføljer

AlphaAksje Total leverte en avkastning på -2,2 % i februar og er ned 3,5 % hittil i år. Nedvekting av aksjeandelen i våre porteføljer i løpet av slutten av fjoråret og i januar har foreløpig bidratt til å begrense fallet i våre porteføljer.

I februar var det Telenor som skilte seg mest negativt ut av våre posisjoner. Kursen endte ned 11 % og er dermed ned 6 % hittil i år. Vi mener den svake utviklingen kan skyldes en kombinasjon av sterk kursutvikling i januar, noe svakere rapport for fjerde kvartal enn det som var ventet og sterk utvikling i den norske kronen. Våre sparebanker leverte gode tall for fjerde kvartal, men fulgte det globale aksjemarkedet ned. Norske regionale sparebanker har liten eksponering mot utlandet, men økt usikkerhet rundt utviklingen i styringsrenten kan ha bidratt negativt til kursutviklingen. Globale finansaksjer har også hatt en svak utvikling i februar. AlphaHandelskonto ga en avkastning på -2,6 % i februar.

Våre to norske aksjefond - Alfred Berg Gambak og KLP AksjeNorge Indeks - bidro positivt til avkastningen i februar. Vår indeks-eksponering mot Fremvoksende Markeder og Norden bidro til at AlphaFondskonto endte ned med 1,7 %.

Per 31.01.2022 utgjorde eksponering mot Russland omtrent 2,3 % av fondet KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks. Dette betyr at en kunde i AlphaAksje Total har omtrent 0,1 % av sin portefølje i russiske selskaper. Etter kursfallet i løpet av februar er dette tallet enda mindre, og det marginale verditapet er allerede reflektert i kursutviklingen til fondet. KLP har uttalt at de vil selge seg ut av alle russiske investeringer.

 

AlphaRente

AlphaRente endte ned 1,7 % i februar og er dermed ned 1,7 % hittil i år. Samtlige av våre rentefond leverte negativ avkastning som en følge av økte kredittpåslag i Norden. Nordiske høyrentefond har klart seg bra sammenlignet med tilsvarende fond i Europa og USA. Økningen i kredittpåslag har gitt høyere løpende avkastning for vår portefølje og vi er positive til avkastningsutsiktene i det nordiske høyrentemarkedet fremover.

 

Det forventes at både Norges Bank og FED (den amerikanske sentralbanken) kommer til å sette opp styringsrentene som planlagt på rentemøtene i mars.

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre!

Resultatliste

resultatliste februar.png
Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page