top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Januar 2022

januar.png
Les mer
Webinar
IMG_4438.jpg

Aksjemarkedet

Starten av 2022 har vært preget av større svingninger i aksjemarkedet enn det vi opplevde i 2021. Dette skyldes blant annet forventninger om strammere pengepolitikk fra den amerikanske sentralbanken, noe som har bidratt til en økning i den 10-årige statsrenten i USA. Vi har også sett en økning i rentene i Norge. Høyere rentenivå gjør alternativer til aksjer relativt sett mer attraktive, noe som igjen kan påvirke prisingen av aksjer. Vi tror utviklingen i økonomien, selskapsrapportering og nyheter rundt pengepolitikken vil være viktige temaer for aksjemarkedet fremover.

Hovedindeksen på Oslo Børs hadde en nedgang på -2,2 % i januar, sammenlignet med -3,9 % for verdensindeksen (målt i norske kroner). En relativt sterk utvikling på Oslo Børs sammenlignet med resten av verden er drevet av en økning i oljeprisen på rundt 15 %. Energi, sjømat og egenkapitalbevis var blant sektorene som leverte positiv avkastning på Oslo Børs i januar.

Sverige, Danmark og USA (Nasdaq) var blant landene som skilte seg ut negativt i januar. Dette er markeder som leverte god avkastning i fjor. Sammenlignet med resten av verden har land som Brasil, India og Kina («fremvoksende markeder») startet året bra.

 

Våre aksjeporteføljer

AlphaAksje Total leverte en avkastning på -1,3 % i januar. Samtlige av våre posisjoner - med unntak av KLP Aksje Norden Indeks - leverte avkastning på linje med eller bedre enn hovedindeksen på Oslo Børs. Den svake utviklingen i Sverige og Danmark bidro negativt til avkastningen i Fondskonto, som endte ned -3,4 % i måneden. Telenor skilte seg ut med en avkastning på +5,8 %, noe som bidro til at Handelskonto endte marginalt opp.

Ved inngangen til året hadde vi omtrent 20 % kontanter/rentefond i våre aksjeporteføljer. Dette bidro positivt til den relative avkastningen i januar. Andelen aksjer i våre porteføljer er nå noe lavere enn ved inngangen til året.

 

Vi forventer at økende renter vil bidra positivt til inntjeningen til våre sparebanker og at dette vil være positivt for kursutviklingen fremover.

 

AlphaRente

AlphaRente endte opp 0,1 % i januar. De to nye fondene i vår portefølje, Alfred Berg Nordic High Yield og Arctic Nordic Corporate Bond, bidro med en avkastning på henholdsvis +0,7 % og +0,2 %. Rentefond med lavere risiko leverte svak avkastning i januar, og den moderate økningen i risiko som vi har gjort i porteføljen har foreløpig vist seg å være fornuftig.

Resultatliste

januaravkastning.png
Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page