top of page
Månedsrapporter

Månedsrapport AlphaSpar AS - Mars 2024

Bilde1.png
Les mer
Møtebord.jpeg
IMG_4438.jpg

Aksjer og renter oppsummert for mars:

 

Aksjeporteføljene hadde en god måned og endte alle opp ca 2 % med en fortsatt forsiktig aksjeandel og risiko. Alpha Aksje Total er et stykke foran Oslo Børs Fondsindeks (med 100 % aksjeandel) som er opp 3,2 % i samme tidsperiode.

 

Vi har delvis endret vårt syn på markedet, noe som gjenspeiler seg i porteføljens lave, men gradvis økende aksjeandel. Kombinasjonen av lavere renter i andre halvår og en voksende global økonomi er et scenario vi ønsker å utnytte framover.

 

Renteporteføljene hadde alle en god måned og steg over forventning.

Alpha Rente steg 0.8% i mars.

 

Med en attraktiv effektiv rente til forfall i porteføljene og i all hovedsak renteinvesteringer i selskaper med relativt god gjeldsbetjeningsevne er vi positive til at den sterke starten på året vil fortsette i månedene som kommer.

 

Makroøkonomi i Mars

I mars har vi sett en stabilisering i de globale økonomiene til tross for fortsatt usikkerhet rundt geopolitiske spenninger og råvarepriser. Inflasjonstallene begynner å vise tegn til nedgang, takket være sentralbankenes innsats verden over. USA fortsetter å vise styrke med robust forbrukeraktivitet og et sterkt arbeidsmarked. I Europa viser økonomiene tegn til forbedring, men fremgangen er ujevnt fordelt mellom landene. Kinas økonomi viser tegn til oppsving, selv om utfordringene i eiendomssektorens vedvarer.

 

Aksjemarkedet

Oslo Børs tok igjen noe av det tapte i mars og var blant vinnerne i aksjemarkedet. Oppgangen er i stor grad et resultat av en sterk måned for Equinor etter en oppgang i oljeprisen til over 90 $ fatet. Aksjemarkedene har reagert positivt på den siste tidens utvikling med en oppgang som speiler optimisme og at det verste inflasjonspresset kan være bak oss. Samtidig ser vi økende oljepriser og råvarepriser, noe som igjen kan sette press på inflasjonen og skape mer usikkerhet rundt veien videre for sentralbankene. Forventningene til rentekutt har blitt skjøvet lenger og lenger ut i 2024.

 

Våre vurderinger av aksjemarkedet

Vi har økt aksjeeksponeringen gjennom måneden, både gjennom fond og enkeltaksjer.

Vi har økt aksjeandelen i Alpha Fondskonto som et resultat av at makroforholdene ser noe bedre ut enn de gjorde i høst. Spesielt USA virker å tåle rentehevingene godt, og har vist gode tegn til vekst. Det har heller ikke kommet betydelige negative data, noe vi forventet skulle komme i kjølvannet av rentehevingene. Eksponeringen ble økt gjennom å kjøpe mer global-indeks, gjennom en ETF rettet mot verdiselskaper. Vi synes verdi-faktoren virker attraktiv, da den har «underperformet» andre faktorer, samtidig som disse selskapene sannsynligvis vil stå seg bedre om det etter hvert skulle dukke opp negative data rundt makroøkonomien. Verdiselskaper er ofte mer robuste, med en mer solid inntjening og balanse.


Aksjemarkedet virker å omfavne troen på «myk landing» med forventninger om betydelige rentekutt i nær fremtid. Skulle den økonomiske veksten holde seg samtidig som inflasjonen ikke kommer raskt ned til målet, kan troen raskt endres. Dette vil da påvirke vekst-selskaper negativt, siden vekstselskaper henter en større andel av verdien sin fra inntjening som er langt frem i tid. Skulle rentene forbli høye - som per nå ikke virker å være priset inn, og som for oss virker sannsynlig - tror vi våre porteføljer vil gjøre det sterkt.

 

  • Vi har handlet i 3 nye enkeltaksjer i mars.

 

Global økonomisk vekst ser ut til å kunne bli ganske god i 2024. Det er imidlertid allerede forventet en relativt sterk inntjeningsvekst i globale aksjemarkeder dette året samtidig som inntjeningsmarginene, spesielt i USA, er på et historisk høyt nivå. Med en høy prising i mange markeder mener vi det er fornuftig med en viss forsiktighet i aksjeeksponeringen.

 

Rentemarkedet

Sentralbankenes holdning er i en overgangsfase, med fokus på å balansere behovet for å kontrollere inflasjon mot risikoen for å dempe økonomisk vekst. Det kommuniseres en forsiktig og databasert tilnærming til renteendringer fremover. Dette skaper et miljø hvor rentemarkedene kan bli mindre volatile, gitt at inflasjonen fortsetter sin nedadgående trend. Med positive inflasjonsdata de siste månedene ser det nå ut som at nedgangen har bremset opp og stabilisert seg på et nytt nivå, men som fortsatt er betydelig over inflasjonsmålet.

 

Våre vurderinger av rentemarkedet

Vi har gjennom måneden økt renterisikoen i ett av fondene ved å endre fra 3 års rentedurasjon til 5 års rentedurasjon. På denne måten kan vi opprettholde vektingen i high yield, som har en høyere løpende avkastning, samtidig som man vil se en større kursgevinst hvis rentene faller. Selv om antall rentekutt virker noe mindre sannsynlig enn det gjorde tidligere i år, fremstår det uansett som attraktivt å ha denne renterisikoen. Renterisikoen vil fungere som en sikring mot kredittrisikoen og gir god utvikling på porteføljen ved både fallende og eventuelt høyere renter.

 

 

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en god dag!

Del Artikkel
bottom of page