top of page

Aksjemarkedet generelt

September ble en tøff måned for verdens kapitalmarkeder, og tid for endring i våre porteføljer. Historisk er september den dårligste måneden for avkastning i aksjemarkedet og den eneste måneden med gjennomsnittlig negativ avkastning for globale aksjer. Nedturen i internasjonale aksjemarkeder så langt i år har vært drevet hovedsakelig av to faktorer, begge med utspring i høyere inflasjon; fallende nøkkeltall grunnet høyere renter og frykt for lavere kjøpekraft hos konsumenter. Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) falt 12,60 % i september og er ned 15,06 % hittil i år.

Vi har gjennom måneden tatt ned aksjeandelen ytterligere i våre langsiktige aksjeinvesteringer. AlphaAksje Total falt derfor 6,08 % i september som er cirka halvparten av fallet på Oslo Børs i samme periode.

 

Våre aksjeporteføljer

Alpha Fondskonto

Strategi: Alpha Fondskonto består av aksjefond og kontanter (pengemarkedsfond). Andelen investert i aksjemarkedet bestemmes av pris/bok-vurderinger (40 %), trendvurderinger (40 %) og vurdering av makroøkonomiske utsikter (20 %)

September: Trendutviklingen i det norske og nordiske aksjemarkedet gjorde at vi senket aksjeandelen med 40 % i løpet av september. Vi solgte også ut den siste delen av pris/bok-vurderingen – dermed har Alpha Fondskonto en aksjeandel på 20 % ved månedens slutt.

 

Utvikling september: - 5,79 %

Aksjeandel, utgangen av september: 20 %

 

 

AlphaHandelskonto

Strategi: AlphaHandelskonto består av enkeltaksjer, egenkapitalbevis og kontanter (pengemarkedsfond). Andelen aksjer og egenkapitalbevis vurderes i stor grad utfra en pris/bok-tilnærming. 

Sparebank 1 Nord-Norge gikk ex utbytte 6. september. 3,40 kr pr aksje utbetalt 20. september.

Selv om våre verdipapir innenfor finans falt 6,6 % i perioden, mener vi fortsatt at denne sektoren og selskapene, i det korte bildet, kommer til å levere god inntjening og ønsker foreløpig ikke å gjøre større endringer i porteføljen. Bankene vi har investeringer i legger fram resultater for tredje kvartal 26 og 27 oktober.

Andelen aksjer i porteføljen ble redusert i løpet av september.

Utvikling september: - 6,28 %

Aksjeandel, utgangen av september: 74 %  

 

 

AlphaAksje Total

Strategi: AlphaAksje Total er vår mest benyttede portefølje og består av forvalterteamets valgte kombinasjon av AlphaFondskonto (40 %) og AlphaHandelskonto (60 %)

 

Utvikling september: - 6,08 %

Aksjeandel, utgangen av september: 50 %

 

 

AlphaRente

Uro og markedsrisiko medførte også en tøff måned for rentemarkedet. Vi har tidligere i år tatt ned risikoen i Alpha Rente. Porteføljen endte likevel ned 1,31 % i september. Som et resultat av fallende obligasjonskurser er porteføljen nå priset med en yield (avkastning) på ca 7 %. Det har ikke blitt utført endringer i porteføljen denne måneden.

 

AlphaSpars plan:

Vi vil både i det kort og det lange bildet følge vår bestemte strategi. Strategien innebærer å øke kontantandelen i perioder, både for å redusere risiko og for å kunne benytte svingningene i aksjemarkedet til å kjøpe på gode kurser.

Målet er å skape god risikojustert avkastning.

Resultatliste

Bilde2.png

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre,

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page