top of page

Månedsrapport AlphaSpar AS - Oktober 2023

Aksjemarkedet i oktober

I oktober har hovedfokus vært på selskapenes rapportering for tredje kvartal, mens det har vært en relativt rolig måned når det gjelder betydelige makroøkonomiske nyheter. Som vi antydet i forrige rapport - med økende renter og usikkerhet i markedet - har kvartalsrapporteringen i sum vært noe negativ. Selskaper som ikke har levert som forventet har blitt hardt straffet.

Alpha Aksje Total falt 0,2 % i oktober, mens Oslo Børs endte i -0,8 % (Hovedindeksen) og -1,6 % (Fondsindeksen). Verdensindeksen (målt ved MSCI World) falt med 2,97 % (målt i USD) for måneden. Norske kroner svekket seg ytterligere mot dollar (USD) gjennom måneden, og derfor steg verdensindeksen 1,88 % målt i norske kroner.

AlphaSpars strategi

Som en oppfølging fra forrige rapport (månedsrapport sept 2023), der vi belyste vårt markedssyn og strategi, har vi i oktober nedjustert aksjeandelen ytterligere. Aksjeandelen i Alpha Aksje Total er nå på 22 %, og dette er laveste nivået siden oppstarten av tjenesten i 2012. Bakgrunnen for å redusere aksjeandelene ytterligere i oktober var at markedet (målt ved MSCI World Indeks i USD) gikk i en negativ teknisk trend. Teknisk trend har vært en integrert del av vår forvaltningsstrategi for Alpha Fondskonto siden oppstarten i 2011. Nedjustering av aksjeandelen er i tråd med vår tidligere kommuniserte plan om å redusere aksjeandelen i takt med markedsutviklingen.

Som forvalter med mål om å gi deg god risikojustert avkastning også i framtiden er det positivt å ha en stor andel kontanter tilgjengelig for kjøp på lavere aksjekurser både i Norge og internasjonalt. 

Noen hovedpunkter fra forvaltningsteamet i AlphaSpar:

Fleksibilitet: Med en redusert aksjeandel og økt fleksibilitet er vi godt rustet til å øke aksjeandelen igjen når vi identifiserer mer attraktive muligheter.

Beskyttelse: Vår strategi gir en ekstra beskyttelse for dine investeringer i lys av de nylige kvartalsrapportene og den økende renteutviklingen som ble nevnt i september.

Fokus på muligheter: Vi retter blikket mot den kommende oppgangsperioden, og vår nåværende posisjonering gjør oss klare til å dra nytte av den med sikte på høyere avkastning når markedet snur.

 

Per i dag mener vi at avkastningen i likviditetsfond - som i øyeblikket ligger på omtrent 5,3 % - gir en god avkastning i forhold til å ta større risiko i aksjeinvesteringer.

Rapport 3. kvartal fra sparebankene

Våre sparebanker er bare delvis ferdige med sine rapporter. I tråd med vårt ønske om å holde deg informert vil vi sende ut en egen utsendelse med våre betraktninger i etterkant av rapporteringen.

 

Rentemarkedet

I oktober valgte vi å gjøre en liten endring ved å vekte ned i high-yield fond med flytende rente og høy kredittrisiko til fordel for fastrentefond med lavere kredittrisiko. Basert på nåværende markedssyn ser vi for oss en gradvis bevegelse i retning av økt renterisiko og lavere kredittrisiko.

  • Kredittrisiko: Sensitivitet for endringer i kredittpåslag. Dette er direkte knyttet til selskapenes betjeningsevne og risiko for mislighold

  • Renterisiko: Sensitivitet for endringer i renten

  • High-yield fond: Investerer i obligasjoner med høyere kredittrisiko

Selv om vi har nytt godt av den høye løpende avkastningen i high-yield fondene så langt i år, synes vi nå tiden begynner å bli moden for å begynne å ta ned vår eksponering mot segmentet. Under økonomiske utfordringer vil økte kredittpåslag, som representerer risikotillegget for å investere i høyrenteobligasjoner, føre til redusert etterspørsel og dermed fallende verdier for rentepapirer. Dette verdifallet vil spesielt påvirke high-yield segmentet, hvor kredittkvaliteten er lavere, og investorer dermed blir mer bekymret for kredittrisikoen.

Vi ser det også som mer sannsynlig at rentetoppen er nær (eller nådd allerede), og dermed blir renterisiko mer attraktivt. Mens det eksisterer flere scenarioer hvor renten vil bli kuttet mer enn det markedet forventer ser vi få scenarioer hvor renten må økes i betydelig grad. Utfallsrommet for renteutviklingen er etter vårt syn større på nedsiden enn på oppsiden. Derfor ser vi en god risk/reward rundt renterisiko og kommer sannsynligvis til å vekte mer i den retningen fremover.

Løpende avkastning i renteporteføljene nå:

·- Alpha Rente Aktiv 7,6 %

·- Alpha Rente Lav 6,1 %

·- Alpha Likviditet 5,4 %

  

NRP 2016 Invest er avsluttet

I slutten av oktober ble også investeringene i NRP 2016 Eiendom Invest AS avsluttet, og aksjene er fjernet fra VPS. For de som var med på dette fra oppstart endte avkastningen på 42 % per aksje, tilsvarende en årlig avkastning (IRR) på 12,7 %.

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page