top of page
iStock-1494570958.jpg

Bærekraft   AlphaSpar

AlphaSpars bærekraftsstrategi
 

«Vi i AlphaSpar engasjerer oss i de miljømessige utfordringene verden står overfor. Selskapet kan påvirke, både gjennom hvordan vi forvalter kapitalen til våre kunder, og i den daglige driften.

Bærekraftsrisiko defineres som miljømessige, sosiale eller styringsmessige forhold som kan forårsake en vesentlig negativ innvirkning på verdien av investeringen. Alle investeringer påvirker miljøet i større eller mindre grad, både i positiv eller negativ retning. Det gjelder uavhengig om man investerer direkte i enkeltselskaper, aktivt forvaltede fond eller i indeksfond. For at verdien av våre investeringer skal øke over tid og risikoen skal være akseptabel, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig. Vi integrerer derfor bærekraftsrisiko i alle våre modellporteføljer.»

Grønn genser

Retningslinje for implementering av bærekraftsrisiko

«Formålet med denne retningslinjen er å integrere bærekraftsrisiko i investeringsbeslutninger for våre modellporteføljer. Retningslinjen skal sikre at bærekraftsrisiko blir vurdert og håndtert på en systematisk måte uten å sette opp et mål om å fremme miljømessige eller sosiale egenskaper eller å ha bærekraftige investeringer som hovedmål.»

Ingen hensyn til investeringsbeslutningers negative påvirkninger på bærekraftsfaktorer

«Som et lite selskap er vi opptatt av bærekraft og forstår viktigheten av å integrere bærekraftige praksiser i våre operasjoner. Imidlertid står vi overfor utfordringer knyttet til den komplekse naturen av bærekraft, spesielt med våre begrensede ressurser og kapasiteter.

Vi ønsker å sikre at vi tar hensyn til alle aspekter av bærekraft, inkludert miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn. Dette innebærer å vurdere virkningen av våre handlinger på miljøet, samfunnet og interessentene våre. Men som et lite selskap kan det være vanskelig å ha tilgang til nødvendige ressurser, kompetanse og informasjon for å gjøre dette på en omfattende måte.

Samtidig jobber vi aktivt med å finne løsninger og implementere tiltak som bidrar til bærekraftige resultater. Dette inkluderer å søke etter innovative og kostnadseffektive måter å redusere vår miljøpåvirkning, styrke samfunnsengasjementet og forbedre våre bærekraftsrapporteringsprosesser.


 

AlphaSpar tar således ikke hensyn til negative konsekvenser av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer, og har ingen planer om å ta slike hensyn per dags dato. Vi vil imidlertid regelmessig vurdere om det er naturlig at vi tar slike hensyn.

AlphaSpar har ingen produkter som fremmer bærekraftige egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. For alle våre produkter har vi således tatt inn setningen "Dette finansielle produktets underliggende investeringer tar ikke hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter."»

Retningslinjer for godtgjørelsesordningen

"AlphaSpar AS har vedtatt en godtgjørelsesordning. Et av hovedprinsippene er at godtgjørelsesordningen skal ta hensyn til bærekraftsrisiko og bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med risiko og motvirke risikotaking i strid med fastsatte forvaltningsmandat og rammer."

bottom of page