top of page

Bærekraft

Bærekraftstrategi

oddbjørn.jpg
Porteføljeforvalter Oddbjørn Bårsaune
leaves-5591446_1920.jpg
Les mer
desember.jpg
Skjermbilde2.PNG
Webinar
Publisert
29.06.2022 kl 12:00
Vi i AlphaSpar engasjerer oss i de miljømessige utfordringene verden står overfor. Selskapet kan påvirke, både gjennom hvordan vi forvalter kapitalen til våre kunder og i den daglige driften. 
Investeringer påvirker miljøet

Alle investeringer påvirker miljøet i større eller mindre grad, både i positiv eller negativ retning. Det gjelder uavhengig om man investerer direkte i enkeltselskaper, aktivt forvaltede fond eller i indeksfond. For at verdien av våre investeringer skal øke over tid og risikoen skal være akseptabel, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig. Vi integrerer bærekraftsrisiko i alle våre aktive investeringsstrategier.

Bærekraft er en integrert del av vår investeringsprosess ved investering i enkeltaksjer. Ved å ha en konsentrert portefølje har vi mulighet til å følge selskapene tett og gjøre en kontinuerlig vurdering. Basert på ESG-analyser, justerer vi for eksempel fremtidig inntjening, fremtidig nedskrivning av eiendelenes verdi og/eller endrer risikopremien som vi benytter i våre investeringsanalyser. Dersom vi anser bærekraftsrisikoen for å være for stor og/eller selskapene ikke jobber aktivt med å redusere den vil vi unngå å investere i selskapet.

Vi tar hensyn til negative effekter i våre investeringer gjennom bruk av ekskluderinger, aktivt eierskap og kvantitative analyser. Vi ekskluderer selskaper som bryter med internasjonale normer eller som produserer/videreformidler produkter med uheldige karakteristika. Dette omfatter blant annet selskaper med stor negativ klima- og miljøpåvirkning, selskaper som bryter med folkeretten/menneskerettigheter eller selskaper der det er identifisert problemstillinger knyttet til korrupsjon og/eller økonomisk kriminalitet. Vi benytter aktivt eierskap for å påvirke selskaper til forbedring. Vi benytter også kvantitative analyser for å monitorere porteføljens totale eksponering, blant annet mot karbonintensive sektorer. Våre porteføljer med aksjer og/eller egenkapitalbevis skal tilfredsstille kriteriene beskrevet i artikkel 8 i EUs SFDR-regulering. Dette vil si at produktene skal fremme miljø- og/eller samfunnsmessig utvikling i sin forvaltning.

Ved valg av aksje- og rentefond er vi opptatt av at fondsleverandør og forvalter har et bevisst forhold til bærekraft og har det som en del av sin investeringsbeslutning. Et av våre vurderingskriterier er at våre foretrukne fondsforvaltere har forpliktet seg til FN’s retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI). Alle våre aksje- og rentefond skal minimum være klassifisert som artikkel 8-fond.

Del Artikkel
oddbjørn.jpg
Oddbjørn Bårsaune
bottom of page