top of page

Aksjemarkedet generelt

Den positive trenden fra oktober fortsatte inn i november måned. Antagelsen om at vi begynner å nærme oss rentetoppen har gitt optimisme blant investorene. Rentemøtene i Norge og USA i desember blir viktige datapunkter for å se forventningene til rentesetting og økonomiske prognoser fremover.

Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX) steg 4,5 % i november (minus 5,3 % for 2022), mens verdensindeksen steg 3,2 % og er dermed i minus 16,4 % for året (målt i USD).

Vi har gjennom måneden gjort noen endringer i våre aksjeporteføljer. Aksjeandelen i Alpha Aksje Total har med det en økning til 56,6 %, opp fra 50 % ved utgangen av oktober 2022.
 

 

Våre aksjeporteføljer

Alpha Fondskonto

Strategi: Alpha Fondskonto består av aksjefond og kontanter/pengemarkedsfond. Andelen investert i aksjemarkedet bestemmes av pris/bok-vurderinger (40 %), trendvurderinger (40 %) og vurdering av makroøkonomiske utsikter (20 %)

November: KLP Fremvoksende markeder var beste fond i måneden, spesielt etter en god utvikling i Kina (rykter/nyheter om ny politikk i forhold til Covid). Norden som helhet hadde også en god måned.

Samlet aksjeandel økte til 40 % i løpet av måneden, og verdensindeksen (MSCI World) er nå største posisjon, noe som vi mener er en god eksponering under nåværende markedsklima.

Utvikling november: +1,50 %

Aksjeandel ved utgangen av november: 40 %


 

Alpha Handelskonto

Strategi: AlphaHandelskonto består av enkeltaksjer, egenkapitalbevis og kontanter/pengemarkedsfond. Andelen aksjer og egenkapitalbevis vurderes i stor grad ut fra en pris/bok-tilnærming. 

November: Den positive utviklingen fra oktober fortsatte for sparebankene. Særlig utlånsvekst og medvind i renteinntekter inn i 4. kvartal er positivt for bankene. Slik vi ser det nå vil tapene bli lave også i det neste kvartalet. Beste posisjon ble Sparebank1 SR-Bank som steg hele 12,5 % i måneden.

Det ble gjort ett nedsalg i Sparebank1 Nord-Norge og to nedsalg i Sparebank1 SR-BANK. Nedsalgene er gjort i henhold til vår strategi. Vi mener fortsatt at utsiktene for sparebanker de neste månedene er positive, men vi ønsker å redusere posisjonene gradvis.

 

Utvikling november: +4,95 %

Aksjeandel ved utgangen av november: 67,7 %  

 

 

Alpha Aksje Total

Strategi: AlphaAksje Total er vår mest benyttede portefølje og består av forvalterteamets valgte kombinasjon av AlphaFondskonto og AlphaHandelskonto

November: AlphaSpars forvaltere opprettholdt overvekt av AlphaHandelskonto i november (60 %). Verdivurderingen av egenkapitalbevis og enkeltaksjer opp mot fondsplasseringer ga undervekt i AlphaFondskonto i november (40 %)

Aksjeandelen i Alpha Fondskonto ble økt med 20 % poeng, mens aksjeandelen i Alpha Handelskonto ble redusert med 2,8 % poeng igjennom måneden.

 

Utvikling november: +3,57 %

Aksjeandel ved utgangen av november: 56,6 %

 
 

Alpha Rente Aktiv

Flat utvikling i rentene gjorde at rentefondene fikk en positiv måned. Porteføljen endte opp 1,40 % i november. Økt løpende avkastning i porteføljen og tro på utflating av markedsrentene gir tro på en attraktiv renteavkastning de neste 12 månedene. Porteføljen har nå en effektiv rente (yield) på ca 6,7 % (etter kostnader) for det neste året. Det har ikke blitt gjort endringer i porteføljen denne måneden.

 

 

 AlphaSpars plan:

Vi vil både i det korte og det lange bildet følge vår bestemte strategi. Strategien innebærer å øke kontantandelen i perioder, både for å redusere risiko og for å kunne benytte svingningene i aksjemarkedet til å kjøpe på gode kurser.

Samme strategi gjelder for renteporteføljen – forsiktighet i perioder og økt risikovilje i andre perioder.

Det er denne strategien som har skapt god risikojustert avkastning i porteføljene over tid.

 

Vi i AlphaSpar ønsker deg en fin dag videre.

Del Artikkel
Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta vår månedsrapport og få informasjon om hva vi driver med.

bottom of page